Obchodní podmínky

Společnosti Staybene.com Limited

I. Preambule

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi zajišťovatelem služeb (zejména ubytování a dalších) společností Staybene.com Limited, 72 Great Suffolk Street, SE1 0BL, London, United Kingdom (dále jen "Prodejce") a fyzickými nebo právnickými osobami jako zájemci o zajištění služeb (dále jen zákazníkem).

I. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Prodejcem a zákazníkem vzniká vystavením dokladu o smlouvě (dále jen Potvrzení o rezervaci hotelu). Potvrzení o rezervaci hotelu zasílá vždy Prodejce na základě objednávky zákazníka, součástí potvrzení o rezervaci hotelu je označení rezervovaného hotelu, druh pokojů, počet osob, datum příjezdu, počet zajištěných nocí, typ zajištěné stravy a cena.

III. Cena služeb

Cena zajišťovaných služeb, která je uváděna v nabídce Prodejce i Potvrzení o rezervaci hotelu je cenou smluvní a zahrnuje služby, které jsou pro každou rezervaci jmenovitě uvedeny v nabídce Prodejce s a následně v Potvrzení o rezervaci hotelu. Služby, které zákazník nevyužije dle svého rozhodnutí, nejsou finančně nárokovatelné.

Celá cena zájezdu musí být uhrazena Prodejce před jeho poskytnutím. Cena je splatná ve dvou splátkách, kdy záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná do 35 dnů před sjednaným termínem zájezdu, pokud Prodejce neschválí jiný termín splatnosti. Při poskytování zájezdu na poslední chvíli (méně než 30 dnů před datem zájezdu) je zákazník povinen uhradit cenu v plné výši okamžitě po Potvrzení o rezervaci hotelu. Jakákoliv platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodejce. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je Prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit. Zákazník je pak povinen uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek jako je uvedeno v čl. VI.

IV. Možnost navýšení ceny

Prodejce má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kurzů, zvýšení cen hotelem) zvýšit cenu služeb. O této změně musí Prodejce zákazníka informovat neprodleně.

Zvýší-li se cena služeb o více než 10 procent původní ceny služeb, má zákazník nárok od smluvního vztahu odstoupit písemně do 5 dnů od oznámení navýšení ceny zájezdu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky za služby v plné výši. Při odstoupení od smluvního vztahu po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny služeb o méně než 10 procent platí stornovací podmínky Prodejce.

Veškeré změny rezervací (zejména změna data rezervace, změna hotelu, typu pokoje apod.) je nutno co nejdříve oznámit Prodejci zasláním emailu s požadovanou změnou na mailovou adresu info@staybene.com. Každá změna bude zákazníkovi zpětně potvrzena, pokud ji půjde provést. Pokud změnu nelze provést nebo není zpětně potvrzena, platí původní verze Potvrzení o rezervaci.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zákazníka:

a. vyžadovat poskytnutí služeb ve smluveném rozsahu a ceně,

b. být seznámen se všemi případnými změnami,

c. chovat se během využívání zajištěných služeb tak, aby nezpůsobil škodu třetím stranám (ubytovateli, dopravci apod.) V případě způsobení škody je zákazník povinen škodu v plné výši poškozenému uhradit,

d. chovat se pouze v souladu s pravidly a zákony navštívené země

Práva a povinnosti Prodejce:

a. má právo změnit jednotlivé služby proti sjednanému obsahu smlouvy (potvrzení o rezervaci hotelu), které jsou nezbytné a které Prodejce úmyslně nezpůsobila, pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zajišťovaných služeb,

b. je oprávněna realizaci služeb odložit nebo zrušit ve smyslu článku 5 těchto Obchodních podmínek

c. řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do ceny dle Potvrzení o rezervaci hotelu

d. bez zbytečného odkladu seznámit zákazníka s případnými změnami údajů uvedenými v Potvrzení o rezervaci hotelu

VI. Zrušení zájezdu

Zákazník má právo odstoupit od Potvrzení rezervace s Prodejcem před zahájením zájezdu písemnou formou, přičemž za den zrušení zájezdu se považuje datum doručení odstoupení od Potvrzení rezervace společnosti Prodejce na mailovou adresu info@staybene.com a řídí se stornopoplatky, které se účtují v této výši:

35 a více dnů před datem příjezdu 0 % z celkové ceny služeb

20 až 34 dnů před datem příjezdu 50 % z celkové ceny služeb

11 až 19 dnů před datem příjezdu 70 % z celkové ceny služeb

10 a méně dnů před datem příjezdu 100 % celkové ceny služeb

Datem příjezdu se rozumí datum příjezdu uvedené v Potvrzení o rezervaci. Celková cena služeb se rozumí cena služeb uvedená v Potvrzení o rezervaci, příp. v Proforma faktuře.

Prodejce má právo od smlouvy se zákazníkem odstoupit, pokud nastane určitá událost v důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavření smlouvy předvídat (např. klimatické či politické podmínky, prudké záplavy, válečné ohrožení atp.). Tyto důvody musí být zcela objektivní a prokazatelné povahy. Při zrušení zájezdu z těchto důvodů, obdrží zákazník uhrazenou cenu služeb zpět bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

Prodejce má rovněž právo od smlouvy se zákazníkem odstoupit, pokud rezervaci zruší hotel, v němž byly rezervovány pokoje pro zákazníka. V takovémto případě se Prodejce bude především snažit nabídnout zákazníkovi jinou vhodnou a srovnatelnou službu a pokud nebude možno tuto alternativu zajistit, pak obdrží zákazník uhrazenou cenu služeb zpět bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

Prodejce má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zákazník neuhradí celkovou cenu služeb v termínu splatnosti uvedeném v daňovém dokladu – faktuře. V případě odstoupení z tohoto důvodu je zákazník povinen uhradit Prodejci odstupné ve výši 100% celkové ceny služeb.

Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Prodejce je oprávněn započítat stornopoplatky a další své pohledávky vůči uhrazené záloze či zaplacené ceně zájezdu.

VII. Reklamace služeb

Zákazník může uplatnit právo reklamace, pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá Potvrzení o rezervaci hotelu. Zákazník je povinen zjištěnou závadu uplatnit bez zbytečného odkladu po příjezdu na hotel a problém řešit s recepcí nebo vedením hotelu, aby náprava mohla být provedena ihned na místě. Pokud závada nebude odstraněna přímo zástupci hotelu, je povinností zákazníka svou reklamaci sdělit rovněž zástupci Prodejce buď na místě samém nebo pak prostřednictvím telefonu +420 770 771 918. Vaše stížnost bude prošetřena a případná kompenzace bude provedena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Mají-li poskytované služby vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu, nemá nárok na slevu z ceny služeb. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh či následky nejsou závislé na činnosti Prodejce, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

VIII. Závěrečné ustanovení

Není-li v potvrzení o zájezdu nebo v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi Prodejcem a zákazníkem zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka.

Zákazník výslovně souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zájezdu.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné pro veškeré smluvní vztahy uzavřené od data 1. 12. 2016.